Szolgáltatás, használati díjak

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések

Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről szabályozza a nyilvános könyvtári ellátást, s belül a könyvtári használat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről pedig az iskolai könyvtári ellátást szabályozza.

Az 1997. évi CXL tv. 56. § (1.) bekezdése kimondja, hogy a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére, a szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználati szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és érvényes olvasójeggyel rendelkezik.

A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár általános adatai:

Neve: Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár

Székhelye: Pest megye, 2144 Kerepes, Szabadság u 242.

Fenntartó neve: Kerepes Város Önkormányzata

Fenntartó székhelye: Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

A könyvtári szolgáltatások igénybe vétele

2. A könyvtári szolgáltatások igénybe vétele

2.1 A könyvtárhasználót ingyenesen és beiratkozás nélkül megilleti a következő alapszolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás,

 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,

 • az állományfeltáró eszközök (katalógusok) használata,

 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

 • könyvtárhasználati foglalkozások.

2.2 A felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe.

 • Könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés

 • Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás, témafigyelés

 • Helyismereti információk nyújtása

A beiratkozásért a fenntartó által évente meghatározott beiratkozási díjat szedünk. A 16 éven aluliak, a 70 éven felüliek, a közgyűjteményi dolgozók, pedagógusok mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól. A könyvtár vezetője a beiratkozási díj tekintetében időlegesen /akciók, rendezvények esetében/ kedvezményt határozhat meg.

A beiratkozáskor az olvasónak a következő személyes adatait köteles közölni és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. Tanulók (kiskorúk) esetében kezes nyilatkozata szükséges, amelyben kezességet vállal a könyvtárhasználat szabályai megtartásáért. A beiratkozáskor közölt adatokat a könyvtár – személyi adatok védelméről szóló előírások figyelembevételével – kizárólag könyvtári célokra használja, azt másnak át nem adja, más számára az adatokhoz való hozzáférést nem teszi lehetővé.

2.3 A beiratkozási díj mértéke, érvényessége

A beiratkozásért beiratkozási díjat kell fizetni, melynek mértéke 2016-tól:

 • Felnőtteknek: 1200.- Ft/év

 • 16 éven felüli diák, munkanélküli, 70 év alatti nyugdíjas: 600.- Ft/év

 • Siketek és gyengén látók (SINOSZ, MVGYOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkezők): 600.- Ft/ év

Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól:

16 éven aluliak

– a 70 év feletti nyugdíjasok

– közművelődési és közgyűjteményi dolgozók, helyben dolgozó iskolai pedagógusok

A beiratkozási díj 12 hónapra érvényes. A kedvezményekre való jogosultságot igazolni kell (érvényes diákigazolvány, egyéb igazolvány). A beiratkozott könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel módját a Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza, melyet a könyvtárhasználó köteles betartani.

A könyvtárhasználók a beiratkozás alkalmával olvasójegyet kapnak, amelyet az alapszolgáltatások igénybevételén kívüli könyvtárhasználat esetén be kell mutatni.

3. A beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások:

 • dokumentumok kölcsönzése

 • előjegyzés (telefonon is)

 • hangzó anyagok helyben használata

 • közhasznú információk

 • foglalkozások, rendezvények látogatása

 • tájékoztatás

4. Kölcsönözhető könyvek száma, kölcsönzés időtartama, egyéb kölcsönzés

4.1. Az egyidejűleg kölcsönözhető könyvek száma:

 • alsó tagozatban 1-3 db
 • felső tagozatban 1- 4 db
 • felnőtteknek: 8-10 db

4.2. A kölcsönzési időtartam 4 hét, amely indokolt esetben meghosszabbítható, ha a könyvre más olvasónak nincs szüksége.

4.3. Az olvasótermi dokumentumokat, folyóiratokat, hangzó dokumentumokat csak helyben lehet használni, olvasni. Ettől való eltérést a könyvtárvezető engedélyezheti. Hétvégére – a hét utolsó nyitvatartási napjától a következő hét első nyitvatartási napjáig- (indokolt esetben, pl. vizsgára készülés) a kézikönyvek is kölcsönözhetők. Ezek a dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük meg is tagadható.

4.4 Hosszabbítás: a kölcsönzés három alkalommal meghosszabbítható, (személyesen, e-mailben, vagy telefonon) kivéve, ha az adott dokumentumot időközben más olvasó nem kérte, illetve előjegyezte. Ha az olvasó a hosszabbítás lejárta után nem hozza vissza a dokumentumot, addig új kölcsönzésre nem kerülhet sor.

4.5. A könyvtárközi kölcsönzést a könyvtár minden olvasója igénybe veheti, ha vállalja, hogy betartja a könyvtárközi kölcsönzés szabályait. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi olvasóinknak, hogy olyan könyveket, folyóiratcikkeket, egyéb dokumentumokat olvashassanak, használhassanak, amelyek nem találhatók meg könyvtárunkban. A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtáraktól szerezzük be az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretein belül. A kért dokumentum kölcsönzésének és visszaküldésének postaköltségét és a másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó téríti meg, valamint a küldő könyvtár díjszabása. Könyvtárközi kölcsönzési igényt a kölcsönző könyvtároshoz kell bejelenteni.

5. Intézményi kölcsönzés keretében a működő oktatási-nevelési intézmények és könyvtárak kölcsönözhetnek pedagógiai, szakmai munkájukhoz szükséges dokumentumokat. Egyszerre 20 db dokumentum kölcsönözhető díjmentesen. A könyvek kölcsönzési határideje: 6 hónap, a nem hagyományos dokumentumoké 1 hónap.

6. Késedelmi díj, elveszett, megrongált könyvek, dokumentumok megtérítése

Azoknak az olvasóknak, akik a kölcsönzési határidőt nem tartják be, késedelmi díjat és pótköltséget kell fizetniük, plusz a mindenkori postaköltséget.

Késedelmi díj: I. felszólító: 10 Ft/ nap + 150,- Ft postaköltség (telefon)

II. felszólító: 10 Ft/nap + 350,- Ft postaköltség (telefon)

III. felszólító:10 Ft/nap + 800,- Ft postaköltség (telefon)

Az elveszett vagy megrongált könyveket az olvasó köteles pótolni, vagy a következő térítést megfizetni:

 • az 1980-ig kiadott könyvek árának tizenötszöröse

 • az 1981– 1990-ig megjelent könyvek árának ötszöröse

 • az 1991-től kiadott könyvek árának háromszorosa

 • A tárgyév előtt 2-5 évvel előbb megjelent műnél: a beszerzési ár 2-szerese

 • A tárgyéven, ill. az azt megelőző évben megjelent műnél: a bolti ár

Azokkal az olvasókkal szemben, akik a felszólítók ellenére sem hozzák vissza a könyveket, kénytelenek vagyunk a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. Törvény értelmében eljárást kezdeményezni, amely az alábbi költségeket vonja maga után:

 • fizetési meghagyás

3000,- Ft illeték az államnak

1000,- Ft késedelmi díj a könyvtárnak

 • bírósági végrehajtás elrendelése

15 nap eltelte után

7. Kiegészítő rendelkezések

A könyvtár olvasótermébe, valamint a kölcsönzési területekre kisméretű kézitáskán kívül kabátot, más táskát stb. bevinni nem lehet.

A könyvtári könyveket, dokumentumokat óvni kell a rongálódástól, a szándékos rongálóktól.

A könyvtári szabályokat megszegő, illetve mások könyvtárhasználati jogát súlyosan sértő látogatót (nem megfelelő viselkedés esetén) a könyvtáros eltilthatja a könyvtár használatának jogától.

A Könyvtárhasználati Szabályzatot a törvényi előírásoknak (az 1997. évi CXL. Tv. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről alapján) az Olvasók érdekében és a könyvtár gyűjteményének megőrzése szándékával állapítottuk meg.

A könyvtár használati szabályzatában foglaltaktól eltérően csak a könyvtár vezetője rendelkezhet.

Záradék:

A Könyvtárhasználati Szabályzat a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi és a fenntartó képviselő-testület jóváhagyásával lép hatályba, melynek folyamatos karbantartásáról, az intézményvezető gondoskodik.

Kerepes 2016. január 4.

Gergelyné Tóháti Ilona

könyvtárvezető