Intézményvezetői pályázat

Szabó Magda Mű… : 2023. 01. 27. - 09:48

Kerepes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére. A munkaviszony időtartama: 
határozatlan* / határozott idejű munkaviszony 
( * határozatlan idejű esetén a vezetői megbízatás lejárta utáni munkakört meg kell jelölni) 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2023.04.01-2028.03.31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 
Pest vármegye, 2144 Kerepes, Templom utca 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 • Az intézmény alapító okirata szerinti működéssel kapcsolatos vezetői feladatok ellátását biztosítja. 
 • Feladata az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. 
 • Az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek felkutatása, a pályázat előkészítésében való közreműködés. 
 • Az intézmény feladatainak ellátására legalkalmasabb szervezeti és irányítási hatáskörök és működési szabályok kialakítása, kiadása, 
 • Az intézmény működésének biztosítása annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban meghatározott feladatait elláthassa 
 • Az intézményi tervek (munkaterv, gazdasági stb.) időbeni kidolgozása és azok végrehajtásánál (személyi, tárgyi) biztosítása 
 • Az intézményi anyagi és humán erőforrásainak hatékony felhasználása és gyarapítása 
 • A fő irányvonal (szakmaiság) meghatározása után a műsorpolitika, a tevékenységek és szolgáltatások szervezési és megvalósítási körének kialakítása 
 • Az intézményi tulajdon védelméhez szükséges feltételek biztosítása A belső ellenőrzési rendszer kialakítása, működtetésének megszervezése és biztosítása 
 • A belső információáramlás, a munkatársak tájékoztatásának rendszeres formájának kialakítása, megszervezése és működtetése 
 • A munkaviszonnyal, munka körülményekkel, munkafeltételekkel kapcsolatos tevékenység irányítása 
 • Jelentős fejlesztésekre, azok pénzügyi forrásra vonatkozó javaslatok, önkormányzati beszámolók előterjesztések megtétele, előkészítése 
 • A központ és az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény tevékenységének tervezése, irányítás, vezetése, szervezése és ellenőrzése. 
 • Az intézmény képviseletének ellátása, a kötelezettségvállalási (utalványozási) és munkáltatói jogok gyakorlása. 
 • Az intézmény belső szervezeti struktúrájának kialakítása, a belső munka és hatáskör szabályozása. 
 • A folyó feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a folyamatos és befejezett tevékenységek értékelése. 
 • Az éves költségvetési javaslatok előkészítéséről, valamint a jóváhagyott költségvetési előirányzatnak megfelelő gazdálkodásról való gondoskodás.
 • Az intézmény tulajdonában lévő és kezelésbe adott vagyon megőrzése, nyilvántartása. 
 • A gazdálkodás eredményeiről, a források felhasználásáról, a tulajdonban és kezelésben lévő vagyonalakulásról beszámoló készítése az önkormányzat részére. 
 • Részvétel a képviselő testületi és bizottsági üléseken a művelődési házat és könyvtárt érintő témák tárgyalásakor. 


Munkabér és juttatások: 
Az munkabér megállapítására a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján a munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 • A kulturális foglalkoztatási intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30) EMMI rendelet alapján: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
 • A 39/2020.(X.30) EMMI rendelet alapján az elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 • Magyar állampolgárság 
 • Cselekvőképesség 
 • Büntetlen előélet, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt 
 • Az állás betöltésének feltétele 3 hónap próbaidő letöltése 
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • Fényképes szakmai önéletrajz 
 • Részletes szakmai és vezetési program 
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely alapján büntetlen előéletű, és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt 
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagot megtekinthetik 
 • Nyilatkozat, arról hogy a pályázó munkaszerződése vagyonnyilatkozat-tételi köztelezettségének eleget tesz 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Kerepes Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: KPH/451/2023, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető . 
 • Személyesen: Ügyfélszolgálat, Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: KPH/451/2023, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 30. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2023. január 27. 
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár honlapja 
Az intézmény fenntartójának honlapja: www.kerepes.hu 


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A beérkezett pályázatok előzetes véleményezését a Kulturális és Népjóléti Bizottság szakértő bevonásával végzi, melynek figyelembevételével a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa.